رئیس  اداره دانشجویان بین‌الملل دانشگاه  در سمت خود ابقا شد در حکمی که از سوی دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، دکتر علی غنائی چمن آباد دانشیار گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت رئیس اداره دانشجویان بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد ابقا شد.... در این حکم آمده است:  با عنایت به سوابق ارزشمند جنابعالی و ضمن تشکر از زحمات شما طی تصدی مسئولیت ریاست اداره دانشجویان بین‌الملل دانشگاه، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال در این سمت  ابقا می‌شوید.  نهادینه نمودن خدمات آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی  به دانشجویان بین المللی توسط ساختار های موجود دانشگاه و آشنایی و آگاه نمودن این  دانشجویان با ضوابط جاری در این دوره مدیریت جنابعالی مورد انتظار است.  ریاست اداره دانشجویان بین الملل دانشگاه در حال حاضر و معاون آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در سالهای 88 الی 92  از سوابق اجرایی دکتر علی غنایی می باشد.