مدیرکل منطقه ای سازمان بین المللی مهاجرت در راس هیاتی امروز با مشاور استاندار خراسان رضوی و مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خراسان رضوی دیدار کرد. خانم ننت، هدف از سفر به استان خراسان رضوی را بازدید ودیدار مدیر کل منطقه ای سازمان بین المللی مهاجرت با مدیر کل امور اتباع خراسان رضوی مشاهده وضعیت پناهندگان و راه اندازی دفتر آن سازمان در مشهد بیان کرد و افزود: با توجه به حضور گسترده پناهندگان افغانستانی در مشهد، رسیدگی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به آنها از اولویتهای سازمان بین المللی مهاجرت است.... وی با اشاره به تجارب این نهاد بین المللی در سایر کشورهای جهان و اجرای پروژه های مختلف برای بازگشت متخصصان افغانستانی به کشورشان در سالهای گذشته، مشارکت جدی در ارائه کمکهای بهداشتی و درمانی به جامعه پناهندگان استان در خراسان رضوی را یادآور شد.  مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی نیز در این دیدار با تشریح وضعیت پناهندگان در استان و خدمات و تسهیلات مختلف ارائه شده به آنها خصوصا در بخشهای آموزشی و بهداشتی، ضرورت حمایت مجامع بین المللی را در این رابطه خواستار شد.  عجمی تلاش سازمان بین المللی مهاجرت را برای ارتقاء آمار متقاضیان بازگشت داوطلبانه خصوصا متخصصین پناهنده را یادآور شد و گفت: دولت افغانستان و سازمانهای بین المللی باید شرایط و امکانات مورد نیاز بازگشت کنندگان را که موجب بی رغبتی پناهندگان به بازگشت کشورشان گردیده است، فراهم نمایند.  او ابراز امیدواری کرد: با استقرار دفتر سازمان بین المللی مهاجرت در مشهد، شاهد اقدامات موثرتری برای کاهش مشکلات بهداشتی و درمانی پناهندگان باشیم. منبع: خبرگزاری صداوسیما