علی نجفی در جمع خبرنگاران از بهره برداری اولین نیروگاه برق در جنب کارخانه کمپوست مشهد خبر داد و گفت: گاز متان ناشی از تخمیر زباله، بوی تعفن داشته و آلوده کننده محیط زیست است و با راه اندازی 44 کوره، این گاز را می سوزانیم که با اتمام این نیروگاه در شش ماهه دوم امسال گاز متان در این نیروگاه مصرف می شود....