تبادل همکاریهای فرهنگی، توریستی و عمران شهری روز سه‌شنبه بین مشهد و ایالت پنجاب پاکستان بررسی شد. به گزارش روابط عمومی و بین‌المللی شهرداری مشهد، این همکاری‌ها در دیدار وزیر آموزش و پرورش ایالت پنجاب پاکستان با شهردار مشهد مورد بررسی قرار گرفت. در این دیدار شهردار مشهد با اشاره به‌اینکه مشهد برخوردار از مهندسی‌های نوین در ساخت و سازها است ، گفت: