در راستای ارتباطات علمی و بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده الهیات دانشگاه  فردوسی مشهد میزبان دکتر وایتیکاینن "Vitikainen  " از مؤسسه مطالعات ادیان در کشور فنلاند بود. به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه  ایشان ضمن بازدید 3 ساعته از دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد ، با  آقای دکتر حسینی شاهرودی معاون و تعدادی از اعضای هیأت علمی این دانشکده گفتگو کرده و ضمن کسب اطلاعاتی کلی از دانشکده، در مورد برخی مباحث علمی مرتبط با تحقیقاتشان که بیشتر در زمینه تقریب مذاهب بود تبادل نظر کردند.   ایشان در ادامه از کتابخانه، قسمت امانت، نسخ خطی و مرجع بازدید کردند که اطلاعاتی از برخی فعالیت های علمی- پژوهشی دانشکده به وی ارائه شد